متى نستخدم said و told

.

2023-06-07
    Kنما ج فحص